Liederenlijst

Vanaf 1 januari 2016 zingen we standaard uit het nieuwe Liedboek (LB). Wat de psalmen betreft veranderd er daarbij niet veel (alle psalmen uit het LvdK zijn meegenomen naar het LB. Daarnaast zijn er ook andere liederen die de gemeente van Heerde kan zingen, hier in een lijst alfabetisch gerangschikt.
De lijst zal regelmatig aangevuld worden.
Staat het lied cursief bij LvdK of EL, dan is het wel dezelfde melodie maar is de tekst in het LB herzien of andersom, is de tekst wel hetzelfde maar is de melodie anders. In ieder geval iets om op te letten. Deze lijst is er met name om gastvoorgangers te helpen.

 

TITEL  LB LvdK  andere
Abba, Vader 886 x EL 376:1
Abraham, Abraham 805 x EL 42
Als alles duister is, ontsteek dan 598 x EL 171
Als tussen licht en donker 452 x x
Bless the Lord, my soul 103e x EL 331
Blijf bij ons, Jezus, onze Heer 240 EL 316 x
Blijf bij ons, reisgenoot 251 x x
Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt 247 392 x
Bron van liefde, licht en leven 793 x x
Create in me a clean hart 51b x EL 10
Dank, dank nu allen God 704 44 x
Dank u voor deze nieuwe morgen 218 x EL 168
Dans nos obscurités 598 x EL 171
De dag door uwe gunst ontvangen 248 393 x
De dag gaat open voor het woord des Heren 217 x x
De eersten zijn de laatsten 991 482 x
De Geest des Heren heeft 686 247 x
De Heer is mijn Herder 23b 14 x
De Heer is waarlijk opgestaan 617 208 x
De koning van Egypteland 169 x EL 44
De laatste worden de eerste 990 70 x
De maan is opgekomen 246 391 x
De trouw en goedheid van de Heer 207 375 x
De wereld is van Hem vervuld 825 86 x
De zon daalt in de zee 253 x x
De zon komt op, maakt de morgen wakker x x Opw 733
Dit is de dag die Heer heeft gemaakt en gegeven 632 x EL 124
Dit is een morgen als ooit de eerste 216 x x
Don’t build your house 931 x EL 483
Door de wereld gaat en woord 802 x EL 263
Een heel klein zaadje 181 x x
Eén is de Heer, de God der goden 310 x x
Een kind geboren te Betlehem 515 152 x
Een rijke schat van wijsheid 313 326 x
Eens komt de grote zomer 747 288 x
Er is een dag, waar al wat leeft x x Opw 585
Er is een land van louter licht 753 290 x
Er is geen plaats, er is geen plaats 186 x EL 431
Er is uit ’s werelds duistere wolken 482 26 x
Ere zij aan God, de Vader 705 255 x
Ere zij de Vader en de Zoon 195 x EL 254
Ga met God en Hij zal met je zijn 416 x x
Ga, stillen in de lande 440 127 x
Geef vrede, Heer, geef vrede 1010 285 x
Geest van hierboven 675 477 x
‘k Geloof in God de Vader, die almachtig 766, mel. 114, mel. x
God die leven hebt gegeven 718 350 x
God in den hoog’ alleen zij eer 302 254 x
God schenk ons de kracht 418 x x
Goede herder, als wij slapen 268 x x
Groot is uw trouw, o Heer 885 x EL 170
Grote God, wij loven U 413 444 x
Heb dank, o God van alle leven 315 330 x
Heer, het licht van uw liefde schittert 289 x 382
Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw Naam 8a x
Heer, U doorgrondt en kent mij 139b x Opw 518
Heer van uw kerk 348 335 x
Heer, wijs mij uw weg x x Opw 687
Hef op uw hoofden, poorten wijd 435 120 x
Here Jezus, om uw woord 314 328 x
Heilig, heilig, heilig! Heer God almachtig 405 457 x
Het brood dat ons voor ogen staat 389 x LB 290
Het hoogste woord daalt uit het licht 565 353 x
Het woord dat u ten leven riep 316 7 x
Hoe helder staat de morgenster 518 157 x
Hoor Gij ons aan 364 322 x
Hoor, de engelen zingen de eer 481 135 x
Hij, die de blinden weer liet zien 534 x x
Hij, die gesproken heeft een woord dat gáát 362 x x
Ik ben een engel van de Heer 469 133 x
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige 340b x EL 274a
Ik wil mij gaan vertroosten 562 174
Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen 766 114 x
In de veelheid van geluiden 283 x x
In het begin lag de aarde verloren 162 x EL 40
Je hoeft niet bang te zijn 935 x EL 448
Jezus, leven van ons leven 575 182 x
Jezus, meester aller dingen 352 345 x
Jezus, om uw lijden groot 558 128 x
Jozef zoekt zijn grote broers/td> 166b x EL 453
Jubilate Deo 66a x EL 347
Kom tot ons, de wereld wacht 433 122 x
Kwam van Gods wegen 456b (8 str) 46 (7 str) x
Laudate omnes gentes 117a x EL 31
Liefde Gods die elk beminnen 754 443 x
Loof de koning, heel mijn wezen 103c 460 x
Loof God, die zegent al wat leeft 273 319 x
Loof nu, mijn ziel de Here 103a 15 x
Luister naar de wind 936 x x
Masithi: Amen 872 x x
Midden in de winternacht 486 x EL 106
Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij 23c x x
Mon âme se repose 62b x EL 300
Morgenglans der eeuwigheid 213 289 x
Mijn ziel maakt groot de Heer 157a x66 x
Neem mijn leven, laat het, Heer 912 473 x
Nu daagt het in het oosten 444 124 x
Nu is de dag ten einde 244 x x
Nu is het woord gezegd 159a x x
Nu laat ons God de Here 863 408 x
O Christus die de zonne zijt, melodie “Enige gezangen” 239 383 allen tekst x
O God, die droeg ons voorgeslacht 90a 397 x
O hoofd vol bloed en wonden 576 183 x
O Jezus, hoe vertrouwd en goed 512 446 x
O kerstnacht, schoner dan de dagen 510 154 x
O kostbaar kruis, o wonder Gods 578 192 x
O lieve Heer, geef vrede 1009 284 x
O Schepper God, die alles grondt 236 x x
Om voor elkaar te zijn uw oor 973 x x
Ontwaak, o mens, de dag breekt aan 215 380 x
Onze Vader, in de hemel 371 x EL 325
Op U alleen, mijn licht, mijn kracht 939 x x
O wijsheid daal als vruchtbare taal 466 125 99
Richt op uw macht, o Here der heerscharen 451 119 x
Stil, mijn ziel, wees stil x x Opw 717
U zij de glorie, opgestane Heer 634 x 132
Uw stem, Heer, hebben wij gehoord 722 x x
Vader, die woont in hemels licht 370 x x
Verheug u, gij dochter van Sion *1* 550 42 x
Vervuld van uw zegen 425 x x
Verwacht de komst des Heren 439 126 x
Voordat ik kan ontvangen brood en wijn 400 x x
Waar God de Heer zijn schreden zet 723 305
Wat hou ik van uw huis 84a x Opw 715
Wie in de schaduw Gods mag wonen 91a x EL 17
Wie zich door God alleen laat leiden 905 x x
Wil je wel geloven dat het groeien gaat 923 x EL 469
’k Wil U, o God, mijn dank betalen 245 390 x
Wij delen verdriet en zorgen 627 x x
Wij loven U, o God, belijden U als Heer 412 399
Zegen mij op weg die ik moet gaan x x Opw 710
Zegen ons, Algoede 415 456 x
Zie de zon, zie de maan 8b x 476
Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem x x Opw 614
Zie hoe Jezus lijdt voor mij x x Opw 706
Zo vriendelijk en veilig als het licht 221 x EL 242
Zolang er mensen zijn op aarde 981 488 x
Zo maar te gaan met een stok in je hand 806 x EL 477

*1* We hebben ook een “je” versie: Verheug je, jij dochter van Sion”