Kerkelijk bestuur

Kerkenraad

Het bestuur van onze gemeente wordt gevormd door de kerkenraad. Deze is samengesteld uit een aantal ouderlingen en een aantal diakenen.
De groep ouderlingen bestaat uit een wijkoudering voor elk van de vijf wijken, een ouderling-voorzitter die als voorzitter van de groep wijkouderlingen en tevens als voorzitter van de kerkenraad fungeert en een ouderling-scriba die alle secretariële werkzaamheden voor z’n rekening neemt.
De groep diakenen bestaat uit een wijkdiaken voor elk van de vijf wijken, waarbij een van hen tevens als voorzitter fungeert.
Daarnaast maakt ook de predikant onderdeel uit van de kerkenraad.
 
De ouderling-voorzitter, de scriba en de predikant vormen samen het moderamen, ofwel het dagelijks bestuur van de kerk.

De taak van de kerkenraad is om ervoor te zorgen dat de gemeente goed kan functioneren. Dit doet de kerkenraad door problemen die er zijn te bespreken, visie te ontwikkelen en beleid te maken, belangrijke zaken te bespreken die in de wijken spelen of die voortkomen uit de landelijke of regionale kerkelijke vergaderingen. Ook zaken die te maken hebben met interkerkelijke samenwerking staan regelmatig op de agenda.
 
Commissie van Beheer

Naast de kerkenraad is de Commissie van Beheer (CvB) een ander belangrijk orgaan van onze gemeente. Daar waar de kerkenraad het beleid bepaalt doet de CvB dat voor de praktische zaken. Zij zijn in feite het uitvoerende orgaan, dat zorgdraagt voor alle zaken die nodig zijn om kerkdiensten en vergaderingen te kunnen houden.
De belangrijkste taken van de CvB zijn
Gebouwenbeheer: huur en inrichting van de kerkruimte in de aula van De Noordgouw, beheer verenigingsgebouw ‘Shalom’, beheer en onderhoud van de pastorie.
Financieel beheer: zorgdragen voor voldoende inkomsten, beheer collectegelden, zorgen dat de gemeente financieel goed draaien kan door inzichtelijk te maken waar gelden aan worden uitgegeven en door verantwoord te begroten.
Overige zaken: verder houdt de CvB zich bezig met diverse andere praktische zaken.