Hoe zijn onze wijken georganiseerd

Indeling in wijken

Alle gemeenteleden vallen in een gemeentewijk. De gemeente is geografisch verdeeld in vijf wijken. Dit concentreert zich rondom het dorp Heerde, omdat daar verreweg de meeste leden wonen. De gemeenteleden die buiten Heerde wonen zijn ingedeeld bij de wijk die grenst aan hun woonplaats.

Het doel van de indeling van onze gemeente in wijken is om relaties met elkaar op te bouwen in de buurt waar we wonen. Dichtbij kunnen we immers het gemakkelijkst naar elkaar omzien en elkaar helpen. En dichtbij kunnen we ook onze handen gezamenlijk eenvoudiger uitsteken naar onze naaste, wanneer die hulp nodig heeft.
Daarmee proberen we vorm te geven aan onze missie en proberen we een open gemeente te zijn, die dichtbij mensen staat. Daarin hebben alle gemeenteleden hun verantwoordelijkheid en de leden in hun eigen wijk in het bijzonder, zowel naar elkaar als naar de ander.
 
Wijkteam

Elk van de 5 wijken heeft een wijkteam, dat bij het werk in de wijk een stimulerende en opbouwende rol speelt. Het wijkteam heeft als taak om wijkleden pastoraal bij te staan, om hen op te bouwen, om hen te stimuleren tot toewijding aan God, tot omzien naar elkaar en tot omzien naar de naaste buiten onze gemeente. Daartoe leggen de wijkteamleden bezoeken af bij de leden van hun wijk, en vormen zo mede een open oor en een open hart voor de noden van de leden van hun wijk. Deze noden kunnen zowel geestelijk als materieel van aard zijn, maar in beide gevallen zal het wijkteam voor hen klaar staan. Wanneer er praktische hulp nodig is zal het wijkteam dit coördineren en zo mogelijk hulp uit de eigen wijk inroepen.

Een wijkteam bestaat uit 4 mensen, die alle door de kerkenraad zijn benoemd. De wijkteamleden zijn een wijkouderling, een wijkdiaken, een wijkbezoeker en een wijkcoördinator.
Een van hun taken is om de onderlinge relaties in de wijk te bevorderen. Daartoe nemen zij ook initiatieven tot allerlei activiteiten, waarvoor de wijkleden uitgenodigd worden om mee te doen.

De wijkteams spelen daarmee een grote rol in het laten functioneren van de wijk. Zij komen een aantal malen per jaar bij elkaar en bespreken dan wat er in de wijk speelt en wie mogelijk wat extra aandacht nodig heeft.
 
Taken binnen het wijkteam

Wijkouderling

De taak van de wijkouderling is vooral gericht op pastorale zorg, dat ingevuld wordt door het afleggen van bezoeken aan de leden binnen de wijk. Jaarlijks krijgt elk adres huisbezoek. Deze bezoeken staan vooral in het teken van de persoonlijke beleving en invulling van het christen-zijn binnen en buiten de gemeente. Maar ook bij moeiten die zich voordoen in het leven van het gemeentelid in de wijk, zal de wijkouderling hem of haar bijstaan.

Wijkdiaken

De taak van de wijkdiaken is meer gericht op materiele zorg, maar ook de diaken kan en zal waar nodig pastorale zorg bieden. Hij of zij stelt zich meer praktisch op en zal bij hulpvragen ook andere wijkleden kunnen inschakelen. Ook de wijkdiaken bezoekt op regelmatige basis de gemeenteleden in de wijk en zal hiervan verslag doen in het wijkteamoverleg.

Wijkbezoekzuster/broeder
Deze taak houdt in dat er bezoeken worden afgelegd aan wijkleden die extra zorg of aandacht nodig hebben, of een felicitatie, of om de onderlinge banden in de wijk te versterken. Hierbij kan het gaan om huwelijk, geboorte, rouw, ziekte of andere  momenten in het leven waarbij extra aandacht of een luisterend oor nodig is.

Wijkcoördinator

De wijkcoördinator is degene die op regelmatige momenten het wijkteam bij elkaar roept en veel praktische zaken binnen het wijkteam regelt.
 
Wijkteam en nieuwe leden

Wanneer mensen van buiten onze kerkelijke gemeente te kennen geven nader kennis met de gemeente te willen maken, zal er vanuit het wijkteam contact met hen worden gelegd. In gesprekken die volgen met een of meer wijkteamleden zal er dan aandacht gegeven worden aan diverse zaken die belangrijk zijn binnen onze gemeente.
 
Wijkteam en kerkenraad

Het wijkteam heeft via de wijkouderling en wijkdiaken een nauw contact met de kerkenraad. In elke kerkenraadsvergadering wordt, als dat in het belang van de gemeente en de betrokkene is, even kort doorgenomen welke zaken er in de wijken spelen. Daarnaast is er een regelmatig overleg van alle wijkouderlingen, samen met de predikant, waar ook moeilijke zaken aan de orde komen en die mede ertoe dienen om de betreffende wijkouderling te kunnen ondersteunen en te adviseren.