Speciale diensten

Avondmaalsdiensten

Zesmaal per jaar houden we in onze gemeente een speciale Avondmaalszondag, waarbij zowel in de ochtenddienst als in de middagdienst het avondmaal wordt gevierd. Dit Avondmaal vieren we met elkaar op verschillende manieren.
We doen dit in opdracht van onze Heer Jezus Christus. Met het brood en de wijn gedenken we dat Christus zijn leven gegeven heeft, zodat wij in zijn Licht kunnen leven. Het breken en eten van het brood symboliseert het verbroken lichaam van Christus en het drinken van de wijn symboliseert zijn vergoten bloed aan het kruis op Golgotha.
De maaltijd beeldt uit dat we vanwege Jezus’ offer in vrede met Hem mogen leven en dat Hij onze fouten vergeeft. Daarom ervaren we het Avondmaal ook als een feestelijke gebeurtenis in een kerkdienst. Door de maaltijd gezamenlijk aan een tafel te houden weten we ons niet alleen verbonden met de Heer maar ook met elkaar.

Bij het Avondmaal worden dan ook alle leden en ook gasten die Jezus Christus van harte liefhebben en die in hun eigen gemeente het Avondmaal mogen vieren uitgenodigd om dit met elkaar in deze diensten te vieren.

Doopdiensten

Een doopdienst wordt in onze gemeente gehouden wanneer ouders een baby willen laten dopen of wanneer een volwassene tot de belijdenis is gekomen dat Jezus Christus ook zijn of haar Verlosser is. Het dopen gebeurt in onze gemeente door besprenkeling.

Ouders laten hun kinderen dopen vanuit het verbond dat God met alle mensen wil sluiten en dat bekrachtigd wordt in de doop. God neemt ons aan als zijn geadopteerde kinderen, of we nu volwassen zijn of nog maar net geboren. Het uitgangspunt is God, die zijn hand naar ons uitsteekt.
Met de doop beloven ouders vervolgens hun kind op te zullen voeden en te leren over God en zijn grote daden en over Jezus Christus, zijn Zoon.

Ook mensen die de volwassendoop of geloofsdoop voorstaan mogen lid zijn van onze gemeente en zijn volwaardige leden, die ook aan het Avondmaal kunnen gaan.
Maar in onze gemeente is het uitgangspunt dat we als kinderen gedoopt horen te zijn en we zullen zelf dan ook geen geloofsdoop stimuleren of een doopdienst hiervoor organiseren. Bij volwassenen gaan we uit van een belijdenis of getuigenis, eventueel gevolgd door een doop door besprenkeling. Als volwassen leden van onze gemeente zich vanwege hun geloof willen laten dopen door onderdompeling in een andere kerk, dan krijgen zij pas de rechten van ‘belijdende leden’ als zij ook in onze gemeente een belijdenis of getuigenis hebben afgelegd. Een van die rechten is het vieren van het Avondmaal.

Belijdenisdiensten

Eenmaal per jaar is er in onze gemeente een belijdenisdienst. Doopleden van onze gemeente die tot het besluit zijn gekomen om in het openbaar hun geloof te willen belijden en daarvan getuigenis willen afleggen, nodigen we doorgaans eenmaal per jaar uit om dit te doen in een dienst, waarbij de hele gemeente aanwezig is.
Normaalgesproken gaat hier een periode van catechisaties aan vooraf, waarin geleerd wordt wat we met elkaar geloven en waar we voor staan en hoe we samen gemeente willen zijn.

Kinderdiensten

Een aantal malen per jaar wordt er een speciale ochtenddienst gehouden voor kinderen. Alles is dan toegespitst op het niveau van kinderen. Er worden veel kinderliederen gezongen en ook de preek is op hun niveau en ook veel interactiever, waarbij de kinderen direct kunnen reageren.
De kinderdiensten worden georganiseerd door een speciale Kinderdienstcommissie. Deze commissie probeert op een zo aansprekend mogelijk manier onderwerpen en activiteiten te bedenken die passen bij de belevingswereld van de kinderen.

Kerk en School-diensten

In Heerde organiseren een aantal christelijke basisscholen in samenwerking met verschillende kerken een keer per jaar een zogenaamde Kerk-en-Schooldienst, waarin een van de basisscholen samen met de betreffende kerk een dienst organiseert. In die dienst verzorgen de basisschoolleerlingen ook uitvoeringen en zijn er andere activiteiten waarbij de leerlingen een rol spelen.

Andere speciale diensten

Naast alle hiervoor genoemde speciale diensten zijn er nog andere diensten met een iets specialer tintje dan de reguliere zondagse diensten. Zo zijn er speciale diensten op feestdagen als Kerst, Pasen en Pinksteren en is er een speciale dienst op Witte Donderdag, waarin we ook het avondmaal vieren en op Goede Vrijdag. Daarnaast zijn er nog diensten op biddag op de tweede woensdagavond in maart en dankdag op de eerste woensdagavond in november.